Wzory formularzy księgi wieczystej

Wniosek o założenie księgi wieczystej musi być złożony na stosownym formularzu. Oczywiście, nie jest on wymagany tylko wtedy, gdy mamy do czynienia z wnioskami zawartymi w akcie notarialnym, a z taką sytuacją mamy do czynienia, gdy np. mieszkanie staje się odrębną własnością. Należy wspomnieć o tym, iż wszelkie stosowne wzory wniosków stosowane w sądach rejonowych w sprawie założenia ksiąg wieczystych są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl.

Na uwagę zasługuje fakt, iż owe wnioski są oznaczone symbolami, a więc formularz o założenie księgi wieczystej nosi symbol KW-ZAL. Poza tym, mogą lub muszą być dołączone do niego załączniki w formie formularzy: KW-ZAD – żądanie wpisu w księdze wieczystej, KW WU – wnioskodawcy i uczestnicy postępowania, KW PP – pełnomocnik/przedstawiciel ustawowy. Nie ulega wątpliwości to, że wniosek o założenie księgi wieczystej należy wypełnić w języku polskim. Ponadto, wymagane jest czytelne drukowane pismo, odręczne, na maszynie lub komputerze, a co najważniejsze nie są dopuszczalne żadne skreślenia lub poprawki. Oprócz tego, wnioskodawca wypełnia tylko jasne pola, niewypełnione rubryki należy skreślić.

Warto podkreślić to, że owy wniosek można złożyć w biurze podawczym ksiąg wieczystych lub wysłać go pocztą. Oczywiście, sam wniosek wiąże się z opłatą w wysokości 60 zł, ale najczęściej towarzyszy mu także wpis prawa własności do księgi wieczystej, który kosztuje już 200 zł. Natomiast, gdy owy wniosek jest umieszczony w akcie notarialnym, wszelkie opłaty z zawieraną transakcją pobiera notariusz.

Musimy mieć również na uwadze to, że wniosek o założenie księgi wieczystej mogą złożyć wyłącznie:

  • w przypadku wniosku o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości państwowej – właściwa państwowa jednostka organizacyjna lub osoba, której oddano nieruchomość w użytkowanie wieczyste,
  • w przypadku wniosku o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości nie stanowiącej własności państwowej – właściciel tej nieruchomości, osoba której przysługuje ograniczone prawo rzeczowe na tej nieruchomości, albo wierzyciel, jeżeli przysługuje mu prawo, które może być wpisane do księgi wieczystej,
  • osoba upoważniona na podstawie przepisów szczególnych do złożenia takiego wniosku np. zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.